เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ แถวให้การต้อนรับ
พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้
ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร ๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ พัน.ปบค.๒ฯ จัดพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการในสังกัด พัน.ปบค.๒ฯ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ รายละเอียด
เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ น.ต.กรัชพล สหนาวิน ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย./รอง ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ ลานหน้า บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.สรุชัย ตันเจริญ รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./รอง ผบ.ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.งานของดีเมืองนรา พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยและไม่ประมาทรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๐ พัน ปบค.๒ฯ/นคป.ฉก.นย.ภต.มอบเงินช่วยเหลือ นาง เพ็ญจิตร มะอัมดง ภรรยา ร.ต.ฮัตตา มะอัมดง อดีตข้าราชการ พัน ปบค.๒ฯที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ พัน.ปบค.๒ฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสรายละเอียด
เมื่อ ๙ สค.๖๐ ผบ.พัน.ปบค.๒/ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต. ร่วมในพิธีการประกาศอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้ารับการศึกษาในปีนี้ ณ อาคารฝึกเยาวชน พัน.ปบค๒ฯ โดยมี ผอ.ยุทธนา พรหมณี ผอ.วชช.เป็นประธาน ทั้งนี้ นคป.ฉก.นย.ภต.ได้จัดชุดวิทยากรสนับสนุนกับโครงการดังกล่าว จำนวน ๕ รุ่น รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์  นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ พร้อมกำลังพลแถวให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. เนื่องในโอกาสเดินทางมาอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บริเวณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต.พบปะเยี่ยมเยือน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้า บ้านไม้แก่น,บ้านสารวันและบ้านละเวง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ ชป.โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านรอตันบาตู(พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต.) จัดกิจกรรมปลูกต้นบานบุรี ณ ที่ตั้งหน่วยและ มอบต้นพันธุ์บานบุรีให้กับประชาชนในหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียงฯนำไปปลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชรายละเอียด
มื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐.พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต.จัดกำลังพลและสนับสนุนต้นบานบุรี ร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ปลูกต้นบานบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมทำความดีให้กับสังคม สร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดการศึกษาในปี ๒๕๖๐รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๐ พัน.ปบค.๒ /นคป.ฉก.นย.ภต. จัดชุดวิทยากร สนับสนุน ให้กับวิทยาลัยชุมชน จว.นราธิวาส ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และเสริมสร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์ ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารฝึกลูกเสือ พัน.ปบค.๒ ค่ายจุฬาภรณ์ จว.นราธิวาสรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๓-๗ ก.ค.๖๐ พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต. จัดวิทยากรสอนว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราห์ ๓๙ จำนวน ๔๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วบความเรียบร้อย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ พัน.ปบค.2ฯ/นคป.ฉก.นย ภต. ทำพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรตัดผมชายให้กับกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.2 ฯ โดยมี นาย สุรพล ศรีสุวรรณ์ รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ให้เกียรติร่วมมอบใบประกาศ ในครั้งนี้ด้วยรายละเอียด
เมื่อ ๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๑๓๐ น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยรอง และฝ่ายอำนวยการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา (ภาพมี 2 ชุด แบบมีแขนทุกข์ แบบไม่มีแขนทุกข์)รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐ พัน.ปบค.๒/ นคป.ฉก.นย.ภต. ดำเนินการเยี่ยมเยียนมอบเงินค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้า บ้านไม้แก่น,บ้านสารวันและ บ้านละเวง ในการนี้ได้ติดตั้งพัดลม 1เครื่องให้กับศูนย์ศิลปาชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านละเวง พร้อมทั้งจัดกำลังพล ช่วยปรับปรุงที่พัก ชรบ.ประจำหมู่บ้านด้วย ผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ น.ท.ธนลัษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ณ บริเวณชายหาดสโมสรเกยหาด (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส รายละเอียด
เมื่อ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๐ พัน.ปบค.๒ ฯ จัดโครงการฝึกอบรมตัดผมชาย ได้ดำเนินการตัดผมสัญจร โดยออกตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาว,บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตัดผมชาย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)

เมื่อ วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๐ พัน.ปบค.๒/นคป.ฉก.นย.ภต. พบปะเยี่ยมเยี่ยม กลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพการทอผ้า บ้านไม้แก่น, บ้านสารวัน, และบ้านละเวง  ในการนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน, น้ำหวาน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง ซ่อมและติดตั้งพัดลมติดเพดาน พร้อมทั้งมอบเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเพื่อใช้ในกิจการส่วนรวมรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์  นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมกำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ ถ่ายภาพร่วมกับ พล.ร.ต.พิสัย สุขวัน ผบ.พล.นย.พร้อมคณะ  ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กรม ร.๓ ฯ,พัน.ร.๘,พัน ร.๙ ฯ และพัน.ปบค.๒ ฯ เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญและรับทราบปัญหาข้อขัดของต่างๆ รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีีอำลาผู้บังคับบัญชา และสวนสนามทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน ของทหาร รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๑ และรุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ที่มีสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่า  ๒ ปี ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์  นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านเราน่าอยู่...รู้ยัง โดยมีกำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ กลุ่มแม่บ้านพัน.ปบค.๒ ฯ และคณะครูอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ลานกีฬา พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส รายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์  นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ /ผบ.นคป.ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ ฯ/ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธานในพิธี รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผู้รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ ฯ ได้พบปะพูดคุย และเยียวยาโดยการมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ของ น.ส.การีหม๊ะห์ ลือแมะ สมาชิกศิลปาชีพกลุ่มผักผ้าบ้านท่าช่าง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานีสาเหตุเนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเป็นสาเหตุทำให้บ้านพักอาศัยของตนเองได้ทรุดตัวและพังทลายลงรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารใหม่ นย. ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมอาวุธประจำหน่วย,ชมการสาธิตการฝึกพลประจำปืน และถ่ายรูปหมู่ที่ระลึก ณ บริเวณโรงรถ - โรงปืน ร้อย.ปบค.๑ รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพ ฯ ไปจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทผ้าทอ(ผ้าไหมผ้าฝ้าย)พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนติดตามความคีบหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากสมาชิกศูนย์ ฯ ในพื้นที่ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ฯ/ผบ.นคป.ฯร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลบ้านทอนคัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่
๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามหญ้าเทียมบ้านทอนนาอีมสเตเดียม หมู่ที่ ๑๒ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสรายละเอียด
เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์  น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีประดับยศ นายทหหารประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ ฯ รายละเอียด
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบ๒ ฯ/ผู้รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ ฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนและมอบเงินค่าผักผ้าของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพของศูนย์ที่รับผิดชอบพร้อมทั้ง
รับทราบปัญหาข้อขัดข้องแต่ละศูนย์ ฯ (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพหรมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีกระทำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และสวนสนามทหารปลดกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔ และรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔ ที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธ๊ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ..๒๕๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒  ฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
 โดยมี นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

เมือวันที่ ๑ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ทำการฝึกภาคกองร้อย ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สนามฝึกพัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.โดยมี น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ เป็นผู้อำนวยการฝึก (รายละเอียด)

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ น.ท.ธนาลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ออกตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตู เพื่อรับทราบปัญหาข้อข้ดข้องของหน่วย
ณ บก.ชุดปฏิบัติงานโครงการหูม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอต้นบาตู หมู่ ๗ ต.กะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ แถวให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ณ หน้า บก.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร. (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ พัน.ปบค.๒ ฯ แถวร่วมกันออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ บริเวณ หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙ พัน.ปบค.ฯ แถวให้การต้อนรับ พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม
กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.และร่วมให้การต้อนรับ เสธ.ศปก.ทร.ณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ/บก.ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร .(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนมะพร้าวน้ำหอมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ้นวาคม ๒๕๕๔ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีการกระทำพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และสวนสนามทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๓ ที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธี ณ หน้า บก.พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ (ท่านเก่า) ทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย.ให้กับ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ (ท่านใหม่) ณ ห้อง ประชุม บก.พัน.ปบค.๒ ฯ(ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธี โครงการฝึกอบรม อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชนค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี(ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน
ที่ได้เลื่อนยศที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม บก.พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ กระทำพิธีบวงสรวงท้าวเวสุวรรณ,ศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ค่ายจุฬาภรณ์,พิธีบูชาหน้าพระพุทธรูป
,พิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,พิธีบวงสรวงที่พระอนุสาวรีย์และศาล พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพิธีบวงสรวงปืนใหญ่โบราณ จำนวน ๒ กระบอก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธและอิสลาม
บริเวณหน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ,อาคารละหมาด โดยมีข้าราชการและกลุ่มแม่บ้าน พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการ พัน.ปบค.๒ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปบค.๒ ฯ ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ ผบ.ทร. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ แถวให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและปรึกษาหารือตรวจสอบความพร้อมในการ ออกเสียงประชามติในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.พื้นที่่ภาคใต้ ณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.(ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ร่วมพิธีเปิดอบรมทหารกองประจำการก่อนรับการปลดเป็นกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ให้กับทหารกองประจำการ รุ่นปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี พ.ศ.๒๕๕๘ ผลัดที่ ๒ ที่มีสิทธิลดวันรับราชการทหารกองประจำการน้อยกว่า ๒ ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ค่ายจุฬาภรณ์ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพหรมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี นอ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันทื ๒๔ มิ.ย.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ ผบ.นย.และคณะภริยาทหาร นย.เนื่องในโอกาสที่คณะชมรมภริยา นย. เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำ ลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ จชต.ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ ฯ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต./ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธานในพิธี (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผู้รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ ฯ ให้การต้อนรับ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผอ.บริหารงานโครงการ ฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพในเขตพื้นที่ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี่ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ/ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.ภต. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมด้วยกำลังพล พัน.ปบค.๒ฯ แถวให้การต้อนรับ พล.ร.ท. ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย.พร้อมคณะภริยานาวิกโยธินเนื่องในโอกาส
เดินทางมาเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ จว.นราธิวาส ณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
(ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ น.ต.กรัชพล สหนาวิน ผบ.ร้อย.บก.และบริการ ฯ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับพลทหารรุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๔ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔ ที่มีสิทธ์ลดวันลา ก่อนปลดประจำการ ณ หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ พัน.ปบค.๒ ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและสวนสนามทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๔ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๔ ที่มีสิทธ์ลดวันลา ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (ค่ายจุฬาภรณ์)(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิตเดชะ รอง ผบ.นย.(๑) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ห้วข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๑ เรื่อง "เรื่องเดินหน้าการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ"
(รายละเอียด)

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หัวข้อปฏิบัติการข่าวสารที่ ๒ เรื่อง "การสร้างมาตราฐานการปฏิบัติงานเป็นเรื่องง่ายๆ"
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พัน.ปบค.๒ ฯ/นคป.ฯ สนับสนุน ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๘ - ๓ ม.ค.๕๙ พัน.ปบค.๒ ฯ ออกฝึกภาคกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามฝึก พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ แถวรับฟังโอวาส/รับพรปีใหม่ และรับมอบของบำรุงขวัญจาก น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.
ณ หน้า บก.กรม ร.๓ รอ.ฯ/บก.ฉก.นย.ทร.(ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
พัน.ปบค.๒ ฯ มอบข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้โรงเรียนบ้านทรายขาว ม.๖ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
จว.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๙ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ คุณปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมกำลังพลและครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมกำลังพลแถวให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.และคณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ หน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย. (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ มอบของที่ระลึกให้กับพลทหารที่ปลดกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๓ ที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ณ หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ(ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และสวนสนามทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๓ ที่มีสิทธ์ลดวันลา ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (ค่ายจุฬาภรณ์)
โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ กำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ ทำการยิงอาวุธประจำปี งป.๕๙ ณ สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ ประธานในพิธีอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๓ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๓ ที่มีสิทธิลดวันรับราชการน้อยกว่า ๒ ปี ณ โรงรถ - โรงปืน ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ มารดา ร.อ.ชัยวุฒิ วิจิตรพันธุ์ ณ วัดคอหงษ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. และคณะ รวม ๒๑ ท่าน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ หน้า บก.กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร.(ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘  น.ท.นันทพัทธ์  วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ  พร้อมกำลังพล
พัน.ปบค.๒ ฯ/นคป.ฯ  แถวให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ  ผบ.นย. และคณะ พร้อมด้วยคณะชมรมภริยานาวิกโยธินที่เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ ณ หน้า
บก.กรม ร.๓ ฯ/ฉก.นย.ภต./ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๘ กำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ รับเงินบริจาค จากโครงการน้ำใจจากแนวหลังสู่แนวหน้า
จากด.ร.สุธาศินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ณ หน้า บก.พัน.ปบค.๒ ฯ
ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ,พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิพระชัยมงคล,พิธีบูชาหน้าพระรูป,พิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,พิธีบวงสรวงที่พระอนุสาวรีย์และศาล พร.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพิธีถวายเครื่องสังเวยเจ้าที่และเครื่องวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ปืนใหญ่โบราณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พัน.ปบค.๒ ฯ ประจำปี ๒๕๕๘(รายละเอียด)

ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ ฯ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ร่วมพิธีสวนสนามทหารปลด
กองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปื ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ฯ
ณ ลานสนาม พัน.ร ๙ รอ.ฯ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.ฯ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๕๘ น.ต.กรัชพล สหนาวิน นยก.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นตัวแทนห้วหน้าศูนยฺ์ศิลปาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนยฺ์ศิลปาชีพ ไปจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพประเภทผ้าทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
และพบปะเยี่ยมเยียนติดตามความคีบหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากสมาชิกศิลปาชีพ
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ (บริเวณชายทะเล พัน.ปบค.๒ ฯ ) เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน (ราละเอียด)
wellcome to marines

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับพร้อมกับ
บรรยายสรุปให้แก่คณะนายทหารใหม่ นย. จำนวน ๑๐ นาย ในโอกาสมาศึกษาภูมิประเทศและเยี่ยมชม
หน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ณ บก.พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ รอง ผบ.นคป.ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน วันวิสาขบูชา ณ วัดพหรมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต./ ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศภาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่กลุ่มศิลปาชีพ ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ไปจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ และพบปะเยียมเยียนติดตามความคืบหน้าตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ
(รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ น.ต.อาคม วัชรกรัณฑ์ ผบ.ร้อยกองบังคับการและบริการ พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และสวนสนามทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑ และรุ่นปี ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๑ ที่มี่สิทธิ์ลดวันรับราชการ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.บุญเกิด มูลละกัน เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวั นสงกรานต์ ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.(ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส โดยมี พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผบ.พล.นย.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๕๘ ข้าราชการ,แม่บ้านและครอบครัว พัน.ปบค.๒ ฯ เข้ารดน้ำอ่วยพร น.ท.พันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ณ บก.พัน.ปบค.๒ ฯ (ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๘ - ๑๓ เม.ย.๕๘ พัน.ปบค.๒ฯ ฝึกภาคกองร้อยประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามฝึกพัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่กลุ่มศิลปาชีพ ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ได้ดำเนินการเก็บผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อนำส่ง กรม ร.๓ พล.นย./กอ.บริหารงานโครงการ ฯ ตามวงรอบ ๔ เดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปื งป.๕๘ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ -๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงรถโรงปืน พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกราน ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ให้การต้อนรับ น.อ.ชัยยุทธ ยกเลื่อน ผบ.กรม ป.เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม พัน.ปบค.๒ ฯ และกำลังพลของกรม ป.ฯ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบสถานการณ์ การปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วย เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมให้กับหน่วย ตลอดจนบำรุงขัวญของกำลังพลในสังกัด ณ หน้า บก.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธี ฯ วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ พ.อ.ขุนอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ พัน.ปบค.๒ ฯ จัดกำลังพลเข้าร่วมในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และการปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๔ และรุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๔ ที่มีสิทธิ์ลดวันรับราชการ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ โดยมี น.อ.นพดล ฐิตตวัฒนสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานในพิธี(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ กรม ร.๓ พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี พล.ร.ต.สุวัตถิ ชิดเดชา รอง ผบ.นย.เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นาย ณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ลานสวนสนามพัน.ร ๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.(ค่ายจุฬาภรณ์ ) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธวาส จว.นราธิวาส(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯพร้อมกำลังพล พัน.ปบค.๒ แถวรับมอบกระเช้าบำรุงขวัญและอวยพรปีใหม่จาก น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ณ ลานหน้า บก.ฉก.นย.ทร. ค่ายจุฬาภรณ์ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร.อ.ณรงค์ จันทร์ใจ หัวหน้าศูนย์ศิลปาชีพ,ผู้ควบคุม,เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพ,พลขับและเเจ้าหน้าที่ รปภ,เดินทางไปปฏิบัติงานศิลปาชีพในพื้นที่ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี เพื่อไปเก็บผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ผ้าทอ พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากสมาชิกศิลปาชีพ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ร.ท.กิตติกานต์ นาคำภา หน.ชป.รอตันบาตู ให้้การต้อนรับนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่มาเยี่ยมชมและถ่ายทำสารคดี ภายในหมู่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ /ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต.และตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพร “๘๗ พรรษา มหาราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำลังพล ปบค.๒ ฯ พร้อมอุปกรณ์ร่วมกับชาวบ้านทรายขาว พัฒนาบริเวณพื้นที่ป่าข้างถนนฝั่งข้ามประตูทางเข้า พัน.ปบค.๒ ฯ - ปราการ ๑๐ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยดูสวยงาม (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปาชีพ ที่รับผิดชอบศูนย์ศิลปาชีพ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่มียศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม พัน.ปบค.๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ น.ท.นันทพันทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ พร้อมกำลังพล พัน.ปบค.๒ ฯ แถวให้การต้อนรับ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ เป็นผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญและมอบถุงของขวัญ จำนวน 3,500 ชุด ให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับพบปะพูดคุยกับสมาชิกชมรมภริยานาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (รายละเอียด)
พัน.ปบค.๒ ฯ ส่งทีมเรือยาว(เพชรนาวี) เป็นตัวแทน กรม ร.๓ ค่ายจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวช ิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ เขื่อนท่าพระยาสาย ซึ่งได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ ๒ (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมขบวนแห่ทางบก ในพิธีเปิดงาน ๙๙ ปี นราธิวาส งานของดีเมืองนราธิวาส มหกรรมสินค้าและวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ( รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชืนีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครอบรอบ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ณ กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีสวนสนามอำลาผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๕, ๒/๕๖ ที่ครบกำหนดปลดประจำการ ณ ลานสวนสนาม พัน.ร.๙ รอ.ฯ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.วีรชัย หลีค้า รอง ผบ.กรม ร.๓ ฯ (รอง ๑) เป็นผู้แทน ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๕,๒/๕๖ ที่ครบกำหนดปลดเป็นกองหนุน ณ หน้า กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๒ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ หน่วยฝึกทหารใหม่ ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ทหารใหม่ ผลัดที่ ๔/๕๖
ณ สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส (รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพพร้อมจ่ายเงินในส่วนที่เหลือให้กับสมาชิกศูนย์ที่รับผิดชอบ
(รายละเอียด)
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ/ผบ.นคป.ฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพหรมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ น.ท.นันทพัทธ์ วงษ์วิกรานต์ ผบ.พัน.ปบค.๒ ฯ ร่วมพิธีถวายผ้าป่า ณ วัดพหรมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.กรม ร.๓ ฯ เป็นประธานในพิธ(รายละเอียด)